جزئیات ضرب المثل

با خودش هم قهر است

   معنی:
    به آدم اخمو و عبوس و ترشرو می گویند