جزئیات ضرب المثل

جانماز آب کشیدن

   معنی:
    خشکه مقدسی و تظاهر به تقدس و ایمان ، در حدی که به پاکی جانماز شک کند