جزئیات ضرب المثل

آب از آب تکون نخورده

   معنی:
    هیچ اتفاقی نیفتاده