گاو بندی

   معنی:

    همدستی و تبانی دو نفر برای کلاه گذاشتن سر طرف مقابل.