جزئیات ضرب المثل

جای سوزن انداختن نیست

   معنی:
    شلوغی و ازدهام و فشردگی جمعیت به حدی است که به اندازه پایین آمدن سوزن جا وجود ندارد