جزئیات ضرب المثل

تا بوده چنین بوده

   معنی:
    از گذشته تا حال وضع به همین منوال بوده ، روال کار از ابتده تا حالا همین طور بوده.