هیچ گرونی بی حکمت نیست،هیچ ارزونی بی علت

   معنی:

    بالاخره هر چیز گرانقیمت دارای مزایایی نسبت به جنس ارزان میباشد و بر روی هر چیز قدر و قیمت و ارزشش کار شده بنابراین جنس ارزان بی عیب و علت نیست