جزئیات ضرب المثل

به پنبه سر بریدن

   معنی:
    با نرمش و زیرکی به کسی صدمه زدن ، دشمنی و خصومت پنهان از طریق دوستی