ماشین مشدی ممدلی ، نه بوق داره نه صندلی

   معنی:

    به طعنه در مورد هر اتومبیل خراب و قراضه می گویند .