جزئیات ضرب المثل

اجل دور سرش می چرخد

   معنی:
    وضعیت ناگوار و خطرناکی در انتظارش است