آرزو بر جوانان عیب نیست

   معنی:

    در مقابل خواسته های برآورده نشدنی جوانان میگویند.جوانان باید تمید داشته باشند و برای اهداف آینده تلاش کنند