جزئیات ضرب المثل

اجاق کور بهتر از بچه بی نور

   معنی:
    اجاق کور یعنی زن نازا یا بی بچه ، اشاره به این که فرزند نداشتن بهتر از فرزند نا خلف داشتن است.