جزئیات ضرب المثل

پاپوش درست کردن

   معنی:
    برای کسی دردسر و مزاحمت به وجود آوردن و موقعیتش را خراب کردن