ضرب المثل های ایرانی

کاسه جایی رود که باز آید قدح
انجام دادن کار یا هدیه دادن به کسی به ...
کاسه ای زیر نیم کاسه است
حقه و کلکی در کار است
کاری چشم میکنه ابرو نمیکنه
هر کس و هر چیز خاصیت مخصوص به خود را ...
کاری کرد کارستان
کاری فوق العاده،نگفتنی و بسیار دقیق و ...
کار هر بز نیست خرمن کوفتن/گاو نر میخواهد و مرد کهن
هر کسی از عهده هر کاری بر نمی آید.کنایه ...
کارها نیکو شود اما به صبر
با صبر و تحمل و بردباری و به مرور زمان ...
کار را باید داد دست کاردان
هر کاری باید به دست کسی که تجربه و تخصص ...
کار نیکو کردن از پر کردن است
تکرار و استمرار در هر کار موجب کسب ...
قیمه قرمه کردن
زخمی و مجروح ساختن،لت و پار کردن
قوطی بگیر و بنشان
پیغام پوچ و بی محتوی یا دستور کاری ...
قوطی بگیر و بنشان
پیغام پوچ و بی محتوی یا دستور کاری ...
قوز بالا قوز
گرفتاری روی گرفتاری اضافه شدن مشکل قبلی ...
قند توی دل آب کردن
خوشحالی بیش از حد،ذوق زده شدن
قمر در عقرب
اوضاع ناجور و نامساعد
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
توصیه به توجه و اعتنا نسبت به هر چیز کم ...
قصاص قبل از جنایت
محکوم . مجازات کردن پیش از مشخص شدن و ...
قشقرق به پا کردن
داد و قال و کولی گری،بر سر چیزی فتنه و ...
فیل هوا کردن
کار بزرگ و سخت و غیرممکن
فیلش یاد هندوستان کرده
به یاد گذشته و کسی یا چیزی یا جای مورد ...
فهمیدی شوخی،نفهمیدی جدی
گوینده حرف دل خود را به جهت جلوگیری از ...
فوت کوزه گری
علم استادی و خبرگی،لم کار.ریزه کاره ...
عیسی به دین خود،موسی به دین خود
دو نفر یا دو گروه یا دو دسته که کاری به ...
عیب مِی جمله بگفتی هنرش نیز بگوی
کسی یا چیزی را که فقط بدیها و عیوبش را ...
عهد دقیانوس
گذشته های خیلی دور،دورترین زمان
عمو یادگار خوابی یا بیدار؟!
هوشیار و متوجه کردن کسی که در شرف ضرر ...
علی ماند و حوضش
رفتن همه و تنها ماندن کسی
علف زیر پا سبز شدن
مدت زیادی در جایی به انتظار ایستادن
علف باید به دهن بزی شیرین باشه
در انتخاب همسر یا انتخاب چیزی،خود فرد ...
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد
باید قبل از اینکه کار از کار بگذرد و ...
عقل مردم به چشمشان است
بیشتر مردم ظاهر بین هستند و آنچه را که ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:31
PageNumberLength:15