ضرب المثل های ایرانی

سگ زرد برادر شغال است
دو چیز یا دو نفر که در بدی مثل هم باشند
سگ دو زدن
تلاش و دوندگی بیش از حد در پی کسب روزی ...
سکه یک پول سیاه کردن
خفیف و بی آبرو کردن،بی حرمت و بی ارزش ...
سکوت علامت رضاست
سکوت در برابر نظرخواهی یا در قبال انجام ...
سق سیاه
نفرین گیرا،بد نفوسی که پیش بینی اش درست ...
سفره نینداخته بوی مشک میدهد
تقدیم هدیه یا انجام کار بی ارزشی که ...
سفره دل را باز کردن
حرف دل و راز درون خود را با دیگران در ...
سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندند
بیهوده و بی مورد نباید خود را به دردسر ...
سری توی سرها درآوردن
برای خود کسی و کاره ای شدن،بزرگ و با ...
سر و گوش آب دادن
کسب اطلاع کردن،بدست آوردن خبر
سر و دست شکستن
شدیداً طالب چیزی یا کسی بودن و نسبت به ...
سر و ته یه کرباس
همه یک جور و مثل هم
سرمه را از چشم می دزدد
کسی که در دزدی مهارت فراوانی دارد
سُر و مُر و گُنده
چاق و سلامت و سرحال
سرم را بشکن نرخم را نشکن
در دو معنی :
1-کسی که حاضر است سرش ...
سر گنده ش زیر لحاف است
وقتی جزء ناچیزی از حقیقتی آشکار شده و ...
سر کیسه را شل کردن
خرج کردن و بخشیدن
سر کسی شیره مالیدن
گول زدن و مغبون کردن
سر کسی را زیر آب کردن
کسی را مخفی و پنهان کردن یا کشتن و از ...
سر قبری گریه کن که مرده توش باشه
انجام دادن کاری که فایده داشته باشد
سرش تو لاک خودشه
کاری به کار کسی ندارد
سرش تو حسابه
آگاه و مطلع و اهل حساب و کتاب است
سرش به تنش می ارزد
به شخص محترم و درست و حسابی میگویند
سرش به تنش زیادی میکنه
کسی که سراغ خطر بزرگی میرود
سرش بره قولش نمیره
آدم بسیار خوش قول و مورد اطمینان
سرش برای فلان کار درد میکنه
بسیار مشتاق انجام آن کار و تحمل مشکلات ...
سر را با پنبه بریدن
با نرم خویی و زیرکانه کار و نیت ناپسند ...
سر دیگ حلیم،روغن میرود
زودتر از موقع و با عجله سر کاری رفتن

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:34
PageNumberLength:15