ضرب المثل های ایرانی

شکر نعمت نعمتت افزون کند،کفر نعمت نعمتت بیرون کند
تشکر از خدا بخاطر نعمتهای فراوانش موجب ...
شکر آب شدن
بین دو نفر کدورت و اختلاف بوجود آمدن
شستم خبردار شد
مطلع و باخبر شدن از موضوعی پوشیده و ...
شست پات تو چشمت نره
جمله تمسخر آمیز به شخص ناشی و دست و پا ...
شریک دزد و رفیق قافله
دورو و منافق،کسی که در ظاهر دوستی کند ...
شتری است که در خانه همه میخوابد
مسئله یا موردی است که برای همه پیش می ...
شتره شلخته
آدم نامنظم،کسی که در انجام کارها یا از ...
سیلی نقد به از حلوای نسیه
هر چه نقد بدست آید هر چند کم و اندک ...
سیزده بدر سال دگر خونه شوهر بچه بغل
شعری که معمولاً دختران در روز سیزده بدر ...
سیر به پیاز میگه بو میدی
کسی که خودش پر عیب و ایراد است اما ...
سیر از گرسنه خبر نداره،سواره از پیاده
ثروتمند و توانگر از حال و درد فقیر و ...
سیب سرخ برای دست چلاق خوبه
چیز یا شخص خوب یا شایسته نصیب آدم بد و ...
سیب زمینی بی رگ
کسی که از چیزی ناراحت و دلخور نمی شود و ...
سیب پای درختش می افتد
ماهیت و شخصیت هر کس نشان دهنده خانواده ...
سه تار زدن
به هدر دادن و از بین بردن مال و سرمایه ...
سوتی دادن
خرابکاری و اشتباه غیر عمدی و سهل ...
سنگ ها را وا کندن
دو نفر که بر سر موضوعی با هم صحبت کنند ...
سنگ مفت،گنجشک مفت
استفاده از فرصت های مناسب که احتمال سود ...
سنگ کسی را به سینه زدن
از کسی طرفداری و جانبداری کردن
سنگ تمام گذاشتن
کاری را بطور کامل و به نحو احسن و ...
سنگ به در بسته میخورد
همه گرفتاری ها برای آدم بیچاره و گرفتار ...
سنگ بزرگ علامت نزدن است
طرحها و نقشه ها و یا تهدیدهای بزرگ و ...
سنگ روی سنگ بند نشدن
چیزی در جای خودش باقی نماندن و هرج و ...
سنبه اش پر زور است
خیلی عصبانی و ناراحت است
سلام لُر بی طمع نیست
باز کردن باب دوستی و صمیمیت از سوی ...
سلام سلامتی است
کمترین فایده سلام خیری است که در این ...
سگش به این می ارزد
مبالغه در برتری چیزی یا فردی بر چیز یا ...
سگش به از خودشه
در مورد کسی یا بچه ای که از او تعریف بی ...
سگ سوزن خورده
بی قرار،سردرگم و پریشانی که بی وقفه و ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:33
PageNumberLength:15