ضرب المثل های ایرانی

هنوز جای سفت نشاشیده
هنوز با موقعیت و برخورد بد و جدی مواجه ...
هنوز آب کفنش خشک نشده
مرده ای که هنوز مراسم فوتش برگزار نشده ...
هنر نزد ایرانیان است و بس
قدمت فرهنگ و هنر ایرانی به هزاران سال ...
هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن
تعریف و تمجید بیجا و فراتر از واقعیت از ...
همیشه شعبون،یک بار هم رمضون
همیشه به دلخواه و به حرف تو یک مرتبه هم ...
همه می ترقّند،ما وا می ترقّیم
همه پیشرفت و ترقی میکنند ما پس رفت و ...
همه کاسه کوزه ها سر کسی شکستن
هنگامیکه همه تقصیرها به گردن کسی که ...
همه را برق میگیره ما را چراغ نفتی
گله از بدشانسی توسط کسی که چیز غیر ...
هم فاله هم تماشا
کاری که از دو جنبه فایده و بهره داشته ...
همسایه ها یاری کنید تا من شوهرداری کنم
طعنه به آدم تنبل یا بی دست و پا که از ...
هم خدا را میخواهد هم خرما را
همه منافع و مزایا را با هم و یکجا خواستن
همان آش و همان کاسه
وضعیتی که دوباره مثل قبل و کمافی السابق ...
هم از توبره میخوره هم از آخور
آدم رند و زرنگی که در کار یا معامله و ...
هلو برو تو گلو
کسی که راحت و بی دردسر به خواسته خود ...
هفت ماهه به دنیا آمده
اشاره به آدم عجول و بی صبر و قرار که در ...
هفت تا جون داره
کسی که خطرات متعدد و از مرگ جان بدر ...
هفت تا دختر کور و کچل داشته باشه یک شبه شوهر میده
اشاره به آدم زبل و زبان باز و شارلاتان
هشتش گرو نهش است
فقیر و بی چیز،کسی که از لحاظ مالی در ...
هر گلی یک بویی داره
هر کسی یا هر چیزی یک جور خصلت و ویژگی ...
هر گردویی گرده،اما هر گردی گردو نیست
دو چیز متفاوت را بخاطر شباهت ظاهریشان ...
هر کی هر کی
آشفتگی و هرج و مرج،کسی به کسی نبودن
هرکه گوش میخواد گوشوارشم باید بخواد
تحمیل کردن نزدیکان و متعلقان به طرف ...
هر کی خوابه روزیش به آبه
آدم تنبل و بیکاره و کسی که تن به کار و ...
هر کی خربزه میخوره پای لرزش هم می شینه
هرکس به کار خطرناک و اشتباه دست میزند ...
هر کی به فکر خویشه،کوسه به فکر ریشه
نباید به دیگران امیدوار و متکی بود زیرا ...
هرکه را طاووس خواهد جور هندوستان کشد
برای رسیدن به مقصود و بدست آوردن چیزی ...
هرکه بامش بیش برفش بیشتر
هرچه پول و ثروت زیادتر و زندگی وسیعتر ...
هر کسی را بهر کاری ساختند،مهر آن را در دلش انداختند
هیچکس همه کارها از دستش بر نمی آید و هر ...
هرکس تنها به قاضی رود،راضی برگردد
چرا که مدعی و معترضی وجود ندارد و همه ...
هرکس آب قلبش را میخورد
هرکس مطابق نیت و طینتش برایش پیش آمده و ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:19
PageNumberLength:15