ضرب المثل های ایرانی

ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است
هیچگاه برای انجام کاری دیر نیست و هر ...
ماهی به دمش رسید
کار به مراحل پایانی خود رسیده،وقت کار ...
ماه زیر ابر نمی ماند
بالاخره حقیقت آشکار خواهد شد و راز برای ...
مأمور است و معذور
کسی که در مورد کاری از خود اختیاری ...
مال یک جا میرود ایمان هزار جا
خطاب به شخص دزد زده که بدون اینکه مطمئن ...
مال مفت و دل بیرحم
بعضی ها وقتی به چیز مفت و مجانی میرسند ...
مال بد بیخ ریش صاحبش
چیز بد و عیبناک ناچار همیشه نزد صاحبش ...
گیوه را ور کشیدن
آماده شدن و راه افتادن برای اقدام و دست ...
گیرم که پدر تو بود فاضل/از فضل پدر تو را چه حاصل؟
ارزش و اعتبار هر فرد به علم و هنر و ...
گوشی دست کسی آمدن
حقیقت موضوع را فهمیدن و حواس خود را جمع ...
گوش شیطان کر،چشم شیطان کور
هنگامی که بخواهند از روبراه شدن وضعیتی ...
گوشش بدهکار نیست
به نصایح،ایرادها و خواسته های دیگران ...
گوش خواباندن
منتظر فرصت شدن
گوشتش زیر دندونشه
کسی را میگویند که جگرگوشه اش تحت اراده ...
گوشت از دهان گرگ کشیدن
کار بسیار سخت و خطرناکی را با مهارت و ...
گوش به زنگ
آماده و منتظر شنیدن خبری یا وقوع امری ...
گورم کجا بود که کفنم باشه
بی چیز و فقیر و تهیدست
گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری
هنگامی که تاوان گناه و خطای کسی را ...
گندم نمای جو فروش
کاسب متقلب که جنس مرغوبی را نشان داده ...
گندم برشته شدن
به جلز و ولز افتادن،ناشکیبایی
گنجشک را رنگ میکنه جای قناری میفروشه
آدم نادرست و متقلّب و فریبکار
گلیم خود را از آب بیرون کشیدن
از پس کارهای هرچند سخت خود برآمدن و ...
گله دست گرگ افتاده
عده ای که گیر حاکم و سرپرست حریص و بی ...
گل گفتی اما شل گفتی
توی ذوق زدن کسی که اظهار نظر بی ارزش و ...
گل سر سبد
بهترین و عزیزترین فرد یا چیزی در میان ...
گل پشت و رو ندارد
به کسی کی گویند که به ناچار پشت بر شخص ...
گل بی عیب خداست
همه انسان ها عیب و نقطه ضعف دارند، فقط ...
گل بی خار نمی شود
به دو معنا به کار می رود:
1-هیچ کس و ...
گل بود به سبزه نیز آراسته شد
در ظاهر یعنی: خوب بود خوبتر هم شد، اما ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:28
PageNumberLength:15