ضرب المثل های ایرانی

بعد از نود و بوقی
پس از مدت زمانی بسیار طولانی
بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته!
پس از چندین بار تکرار کاری و داشتن ...
بفهمی نفهمی
حالت بینابین و غیر قطعی برای هر چیزی
بکشید و خوشگلم کنید
کسانی که برای زیباتر شدن حاضرند هر رنج ...
بگذار خودم رو جا کنم،آن وقت ببین چه ها میکنم
عقیده کسی که در ابتدای کار برای رسیدن ...
بگذار در کوزه آبش را بخور
نوشته،سند و یا هر چیز دیگری که بی ارزش ...
بگیر ببند،بده دست پهلوون
کسی که وقتی همه کارها با کوشش و زحمت و ...
بلانسبت
عبارتی که در پوزش خواهی از به زبان ...
بُل گرفتن
با رندی و زرنگی از فرصت غیر منتظره ای ...
بلندگو قورت دادن
اشاره به صدای خیلی بلند و گوش خراش
بند دل پاره شدن
یکباره و به شدت ترسیدن و وحشت کردن
بند را آب دادن
لو دادن و از دست دادن چیزی،فاش شدن راز
بو بردن
مطلع و باخبر شدن از چیز یا کاری مخفی
بوی حلواش می آید
کسی که به پایان عمرش نزدیک بوده و آثار ...
به اسب شاه گفتند یابو
به کسی که از کوچکترین حرف یا حرکتی ...
به اسم بچه،مادر میخوره قند و کلوچه
استفاده از موقعیت و توفیق دیگری نظیر:به ...
به پست کسی خوردن
بر حسب تصادف به کسی برخورد کردن
به تریج قباش خورده
کسی که از حرفی یا کاری بدش آمده و به ...
به تیپ هم زدن
دو نفر که بر سر موضوعی اختلاف پیدا کرده ...
به تیر غیب گرفتار شدن
به مرگ یا بلای ناگهانی دچار شدن
به حساب(یا خدمت)کسی رسیدن
کسی را تنبیه کردن و کیفر دادن
به خاک سیاه نشاندن
کسی را بدبخت و تیره روز کردن،بیچاره ...
به خدا رسیدن
برای انجام کار یا رفتن به جایی رنج و ...
به خون کسی تشنه بودن
با کسی دشمنی شدید داشتن و از او متنفّر ...
به در میگوید دیوار بشنود
بطور غیر مستقیم و با گوشه و کنایه منظور ...
به دست و پای کسی افتادن
در نهایت عجز و خاکساری به کسی التماس ...
به دعای گربه سیاه(یا گربه کوره)باران می آید
دعا یا نفرین آدم بدخواه یا نفهم و بی ...
به دل چسبیدن
لذت بخش و مقبول قرار گرفتن چیزی
به دل کسی راه رفتن
مطابق میل کسی رفتار کردن
به رخ کشیدن
خودنمایی کردن،به نمایش گذاشتن،منت گذاشتن

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:24
PageNumberLength:15