ضرب المثل های ایرانی

دولا پهنا حساب کردن
جنس یا دستمزدی را به دو برابر قیمت اصلی ...
دو قورت و نیمش باقی است
کسی که به جای تشکر و قدردانی از خدمت و ...
دوغ و دوشاب برایش یکی است
کسی خوب و بد،زشت و زیبا،پسندیده و ...
دوستی خاله خرسه
دوستی غیر عاقلانه و از روی نفهمی و ...
دوست مرا یاد کند یک هله پوک
هدیه هر چند اندک و کم ارزش حتی در حد یک ...
دوری و دوستی
دیدار و ملاقات هرچه کمتر و دیر به دیر ...
دوره وانفسا
دوره یا زمانه ای که هر کس«وای بر من» ...
دو دوزه بازی کردن
حیله گری،دو طرف معامله یا گفتگو را داشتن
دود شده رفته هوا
چیزی یا کسی غیب و ناپدید شدن،از بین ...
دودش تو چشم خودت میره
نتیجه کار بد نصیب خودت خواهد شد
دود چراغ خوردن
رنج بردن در طلب چیزی بخصوص تحصیل علم و ...
دود از کنده بلند میشود
سالمندان از جوانان کارآمدتر و قابلترند
دود از سر (یا کله) بلند شدن
داغ کردن و شوکه شدن بر اثر شنیدن حرفی ...
دو پا را در یک کفش کردن
سماجت و لجاجت بر سر حرفی یا انجام کاری ...
دو پا داشت دو پای دیگر هم قرض کرد
فرار و گریز به آخرین حد شتاب
دو به هم زنی
دعوا و نفاق افکندن بین دو نفر
دو به شک
دچار تردید و شک بودن،در مورد چیزی مردد ...
دنیا همین صد سال اولش سخت است
اشاره به اینکه در دنیا و در زندگی ...
دنیا محل گذره
این جهان ماندنی نیست و هرچه از خوبی و ...
دنیا رو آب ببره فلانی رو خواب میبره
بی غم و بی خیال،آدم خونسرد و آسوده خاطر
دنده اش پهن است
بی عار و بی رگ است
دندانی را که درد میکند باید کند انداخت دور
قید کسی یا چیزی را که مزاحم است و فایده ...
دندانی را که درد میکند باید کند انداخت دور
قید کسی یا چیزی را که مزاحم است و فایده ...
دندان گرد
طمع کار برای هر چیزی که منفعت داشته باشد
دندان روی جگر گذاشتن
صبر در گرفتاری و بلا،صبر غیر قابل تحمل
دندان تیز کردن
چشم طمع به چیزی یا کسی دوختن
دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند
در مورد ارزش و قیمت یا عیب و ایراد هدیه ...
دُم کسی را چیدن
وقیح و پررویی را بر جای خود نشاندن
دُم درآوردن
پررویی و زبان درازی

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:37
PageNumberLength:15