ضرب المثل های ایرانی

پیه زیادی را به پاشنه مالیدن
اسراف و نفله کردن چیزی که زیاد باشد
تحفه نطنز
اصطلاحا به چیز و حتی به شخص بی مقدار و ...
تخم دو زرده کردن
کنایه از کسی که کار کوچکی را بزرگ جلوه ...
تخم مرغ دزد شتر دزد میشود
دزدی کوچک و بی اهمیت آخرش به دزدی بزرگ ...
تخم مرغ به چانه بستن
پرحرفی،وراجی و پرچانگی کردن
تخم مرغ کردن و به دیوار زدن
به خاطر چیزی یا کسی قید تمام دارایی و ...
تخم نا بسم الله
اشاره به بچه یا آدم شرور و شیطان و ...
تدبیر دگر باشد و تقدیر دگر
تدبیر و چاره جویی انسان در برابر تقدیر ...
ترحم بر پلنگ تیز دندان ، ستمکاری بود بر گوسفندان
رحم و شفقت نسبت به ظالم،ستم بر مظلوم است
ترس برادر مرگ است
مساوی دانستن ترس و مرگ، و چه بسا که ترس ...
ترش کردن
ناراحت شدن و درهم رفتن
ترشی نخوری یک چیزی میشی
به طعنه و مسخره به کسی میگویند که تا ...
ترمز بریدن
دور برداشتن و عدم خودداری در امری
ترک عادت موجب مرض است
کنار گذاشتن عادتها(مخصوصا عادات طولانی ...
تر و خشک با هم سوختن
هنگامی که مقصر و بی تقصیر،گناهکار و بی ...
تره به تخمش میره حسنی به باباش
نسبت دادن بچه به پدر که غالبا در مورد ...
تره خرد نکردن
اعتنا نکردن و ارزش و اهمیت ندادن به کسی
تعارف آمد نیامد دارد
تعارف باید سنجیده و حساب شده باشد زیرا ...
تعارف شاه عبدالعظیمی
تعارف زبانی و ظاهری
تغاری بشکند ماستی بریزد / جهان گردد به کام کاسه لیسان
هنگامی که پیشامدی غیرمنتظره و به وجود ...
تف سربالا
عیب جویی و بدگفتن از متعلقان و منتسبان ...
تکه بزرگش گوشش است
تهدید به ضرب و جرح یا دچار سانحه شدن و ...
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
بی حساب و بدون رنج و زحمت نمی توان به ...
تند رفتن
مبالغه و زیاده روی کردن
تنبل نرو به سایه سایه خودش میایه
در تمسخر آدم سست و بیحالی که منتظر است ...
تن را چرب کردن
خود را برای دعوا و کتک خوردن آماده کردن
تنش می خارد
اشاره به کسی که هوس کتک خوردن کرده باشد
مثل انار ترکیدن
کنایه از ترکیدن بغض و به شدت گریه افتادن
مته به خشخاش گذاشتن
دقت و وسواس و سختگیری بی مورد و بیش از ...
مایه تیله
سرمایه و دارایی،پول و پَله

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:27
PageNumberLength:15