ضرب المثل های ایرانی

حق نان و نمک
دو طرف که سالها با یکدیگر رفیق و صمیمی ...
حق گرفتنی است نه دادنی
نباید منتظر رسیدن حق و حقوق خود شد بلکه ...
حق به حق دار می رسد
سر انجام حق به صاحب و سزاوار حق می رسد.
حسود هرگز نیا سود
حسود هیچگاه آرامش و آسایش ندارد همیشه ...
حسنی به مکتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه می رفت
کنایه از وقت شناسی و انجام کار بی موقع.
حسن خدا داده را حاجت مشاطه نیست
کسی که زیباست دیگر نیازی به آرایش و آب ...
حسرت به دلم کچل خدیجه، مردم ندیدم نوه و نتیجه
حرف آدم حسود یا حسرت کش در مورد کسی که ...
حساب سر انگشتی
حساب سطحی و سرسری و نه چندان دقیق.
حساب حسابه، کاکا برادر
حساب و کتاب به جای خود، دوستی و برادری ...
حساب به دینار، بخشش به خروار
در هنگام کرم و بخشش دقت و حسابگری وجود ...
حرمت امامزاده با متولی است
هر کس بزرگترش و همچنین نزدیکان و ...
حرف مرد یکی است
مرد یا جوانمرد کسی است که حرف خود را ...
حرف مردم تمامی ندارد
اشاره به اینکه: هر کار کنی مردم بالاخره ...
حرف گل انداختن
گرم شدن صحبت.
چیزی که عوض داره گله نداره
نباید از مقابله به مثل ناراحت شد
چه کشکی چه پشمی
انکار طلب یا وعده و قول و ...
چه علی خواجه ، چه خواجه علی
فرقی نمیکند،هر دو حرف یا هر دو حساب یکی ...
چهار نعل تاختن
تندروی در هر کاری
چهار میخه کردن
محکم کاری کردن
چهارشنبه یکی پول گم میکنه یکی پیدا میکنه
موقعی که رنج و غم کسی باعث شادی دیگری ...
چهار چشمی نگاه کردن
با دقت و با کنجکاوی یا تعجب نگریستن
چهار دیواری اختیاری
معمولا در جواب همسایه در مورد ایجاد ...
چوسی آمدن
قمپز در کردن،تعاریف مبالغه آمیز و فخر ...
چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن
باید متناسب با مقدار موجودی و درآمد خرج ...
چوپان بی مزد
زحمت بی فایده،برای نادان و حق ناشناس ...
چوب معلم گُله هر کی نخوره خُله
خشم و عتاب معلم نه از سر آزار بلکه عین ...
چوب لای چرخ کسی گذاشتن
اشکال تراشی و مزاحمت،جلوگیری از پیشرفت ...
چوب را که برداری گربه دزده فرار میکنه
مقصر با کوچکترین حرکتی میترسد و میگریزد
چوب دو سر طلا
کسی که نزد هر دو طرف دوست و دشمن خفیف و ...
چوب خط پر شدن
زیاد شدن بدهی و یا پر و لبریز شدن ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:41
PageNumberLength:15