ضرب المثل های ایرانی

تو حرف دویدن
داخل حرف دیگران شدن و قطع کردن سخن ...
توپش پره
خیلی شاکی و عصبانی است
توبه گرگ مرگ است
کسی که پیوسته توبه کند اما توبه بشکند و ...
تا بگی ف میگم فرحزاد
کسی که بخواهد از هوش و فراست خود تعریف ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:44
PageNumberLength:15