ضرب المثل های ایرانی
 
تو حرف دویدن
داخل حرف دیگران شدن و قطع کردن سخن ...
توپش پره
خیلی شاکی و عصبانی است
توبه گرگ مرگ است
کسی که پیوسته توبه کند اما توبه بشکند و ...
تا بگی ف میگم فرحزاد
کسی که بخواهد از هوش و فراست خود تعریف ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:44
PageNumberLength:15

... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  
صفحه 44 از 44  |  تعداد رکورد ها : 1294  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 30