ضرب المثل های ایرانی

دست بوس
عرض ادب و سلام خدمت کسی گفتن.
دزد ناشی به کاهدون می زنه
بی تجربه گی و همچنین بدشانسی باعث شکست ...
دزد حاضر بز حاضر
اشاره به حرف یا عمل غیرقابل انکار،در ...
دری به تخته خوردن
به وجود آمدن فرصت و اتفاقی سودمند و غیر ...
در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد
اوضاع دائم به یک حال نمی ماند
دروغگو کم حافظه است
از آنجا که دروغگو میخواهد از چیزی غیر ...
دروغ که حُناق نیست
هنگام عصبانیت از دست دروغگو میگویند،به ...
در نا امیدی بسی امید است
نباید قطع امید کرد و تا آخرین لحظه باید ...
در مسجد را نمیشود کند
قید متعلقاتی چون پدر و مادر یا فرزند را ...
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
برای انجام کار درست و خیر نباید شک و ...
خون به پا کردن
چنگ و جدال و زد و خورد و کشت و کشتار به ...
خوشی زیر دلش زده
اشاره به کسی که هیچگونه غم و ناراحتی و ...
خوش و بش کردن
سلام و احوالپرسی و تعارف گرم و محبت ...
خوشگلی است و هزار جور دردسر
زیبایی بیش از حد باعث عذاب و دردسر است.
خورشت دل ضعفه
کنایه از نبودن غذا، غذای بی نوای فقیر.
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
تقریبا در معنی بالا:
کسی که خودش ...
خود کرده را تدبیر نیست
کسی که اعمالش باعث ناراحتی، ضرر یا ...
خودش می بود، خودش می دوزد
کسی که کاری را که به دیگران هم مربوط ...
خود را گم کردن
گذشته و اصلیت خود را از یاد بردن، کسی ...
خود را به موش مردگی زدن
مقصری که با زیرکی خود را ضعیف و بی گناه ...
خود را به کوچه علی چپ زدن
تجاهل کردن و خود را به نفهمی و بی ...
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو
سفارش به وفق دادن خود را همگان و تبعیت ...
خواستن توانستن است
با اراده و پشتکار حتماً به مقصود خود ...
خواب زن چپه
عقیده بر این است که زن هر خوابی می بیند ...
خواب دیدی خیر باشه
به کسی می گویند که در مورد کاری غرض و ...
خواب خرگوشی
مثال خرگوش با چشم باز در خواب بودن ...
خشکش زد
از تعجب به صورت چوب خشک در آمدن، در جا ...
خشت اول گر نهد معمار کج/تا ثریا می رود دیوار کج
هر کاری باید از راه صحیح و با فکر و ...
خروس بی محل
بی موقع به جایی رفتن یا کاری را انجام ...
خر و با خور مرده با گور
مفت خور حریص که از هیچ چیزی خوراکی ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:39
PageNumberLength:15