ضرب المثل های ایرانی

چوب خدا صدا نداره،اگه بزنه دوا نداره
وقتی خدا بخواهد کسی را تنبیه کند به ...
چنگی به دل نمیزند
چیزی که جالب و دلچسب نباشد و مطبوع و ...
چند کلمه هم از مادر عروس بشنو
تمسخر و تحقیر کسی که خود را در داخل حرف ...
چنته خالی شدن
تمام شدن،از دست دادن و نداشتن سرمایه یا ...
چمچاره
راه چاره پوچ و بیهوده ای که در هنگام ...
چشم و هم چشمی
رقابت از روی حسادت
چشمهایش آلبالو گیلاس میچینه
اشتباهی دیدن،چیزی را که جلو چشم است نمی ...
چشمها را درویش کردن
نظر ناپاک نداشتن،چشم روی چیزی یا کاری ...
چشم و گوش بسته
کسی که از حقایق امور آگاه نیست و چیزی ...
چشم و دل سیر
نسبت به مال یا خوردن بی تفاوت بودن و ...
چشم زدن
نظر زدن،وقتی کسی یا چیزی با دیدن و ...
چشم دیدن کسی را ندارد
بسیار حسود و بدخواه است
چشم حسود کور
انشاءالله کسی که نمی تواند خوشی و ...
چشم چشم را نمی بیند
تاریکی پیش از حد
چشمت روز بد نبیند
در هنگام تعریف موضوع و صحنه بد و ناراحت ...
چشم بسته غیب میگوید
کسی که از موضوع روشن و واضحی خبر میدهد
چشته خور
کسی که به مفت خوری و کمک گرفتن همیشگی ...
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
اول رسیدگی به وضعیت خود و خانواده و ...
جیم شدن
گریختن و ترک کردن جایی بطور پنهانی و ...
جیگر جیگره،دیگر دیگره
عشق و محبت نسبت به جگر گوشه با عشق و ...
جیک و پیکشون یکی است
همه حرفها و راز و رمزشان پیش هم است
جیک نزدن
کوچکترین حرفی نزدن،صدایی از کسی در ...
چیبش تار عنکبوت زده
بی پولی و فقر شدید
جیب گدا ته نداره
اشاره به اشخاصی که برای جمع آوری پول ...
جهوده خون دیده
کسی که از اندک خون و جراحت بترسد.ترسو
جهود بازی درآوردن
سر و صدا و بی آبرویی کردن
جون تو و جون خونه،علی الخصوص صندوق خونه
کسی که بخواهد خانه اش را به کسی بسپارد ...
جون به عزرائیل نمیده
سخت گیر و خسیس
جون به جون کسی کردن
برای فهماندن مطلب به شخص نفهم،لجوج یا ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:42
PageNumberLength:15