ضرب المثل های ایرانی

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است
از آنجا که عشق با بی قراری و اضطراب و ...
رگ خواب
قلق و لم و خلق و خوی که از آن طریق ...
رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون
چهره و رنگ و رو و سر و وضع شخص نشان ...
روت نمیشه غربیل بگیر جلوت
به مسخره به کسی میگویند که از انجام ...
رودست خوردن
فریب خوردن
روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد
مبالغه برای نشان دادن شدت گرسنگی
روده درازی کردن
پرحرفی و پرچانگی
رو راستی
صداقت و یک رنگی
ریگ به کفش داشتن
کسی که به همانگونه که ظاهرش نشان میدهد ...
ریش و قیچی را دست کسی دادن
اختیار تام و کامل در مورد چیزی یا کاری ...
ریش گرو گذاشتن
غیرت و شرافت و مردانگی را گرو گذاشتن و ...
روی یک آجر صد چرخ میخورد
شخصی بسیار فعال و پر انرژی که با ...
روی دست کسی زدن(یا بلند شدن)
از کسی پیشی گرفتن،به رقابت با کسی ...
روی پای خود بند نشدن
از فرط شور و شوق آرام و قرار نداشتن
روی پر قو خوابیده
کسی که در ناز و نعمت و در آسایش و راحتی ...
روزی مهمان پیش پیش می آید
نباید از آمدن مهمان ناراحت شد چون بنابر ...
روزی دست خداست
رزق و روزی و مقدار آن را خداوند معین ...
روزی افتاده دست قوزی
هنگامی که کار یا اختیار معاش دست نالایق ...
روز از نو روزی از نو
بصورت اول درآمدن و بازگشتن به حالت ...
دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید
هر کس از دیدن و بودن با همجنس و هم زبان ...
دیواری از دیوار من کوتاهتر گیر نیاوردی؟
به کسی که از بین چندین نفر یکی را که از ...
دیوار موش داره،موش هم گوش داره
در سخن گفتن باید محتاط بود و هر جا و در ...
دیوار حاشا بلند است
حاشا کردن و منکر شدن حد و مرزی ندارد و ...
دیگی که واسه من نجوشه،سر سگ توش بجوشه
بی تفاوتی شخص نسبت به چیزی یا کاری که ...
دیگ به دیگ میگه روت سیاه،سه پایه میگه صل علی
بدنام و عیبناکی که از دیگران عیب و ...
دیر اومدی زود میخواهی بری
به تازه کار و تازه واردی که برای رسیدن ...
دیدار به قیامت
ناامیدی از ملاقات بعدی به دلایل ...
دهن لق
راز نگه ندار،کسی که هر حرفی را زود برای ...
دهن گرم شدن
به حرف افتادن،سخت مشغول پرچانگی بودن

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:36
PageNumberLength:15