ضرب المثل های ایرانی

مرد باید دست به پشتش بزنی خاک بلند بشه
مرد باید اهل کار و تلاش باشد
مرد دو زنه جاش تو مسجده
چرا که نزد هیچکدام آسایش و همچنین ارزش ...
مرا به خیر تو امید نیست،شر مرسان
اگر نفعی نمی رسانی لااقل ضرر هم نزن،اگر ...
مدینه گفتی و کردی کبابم
افسوس کسی که به یاد گذشته از دست رفته ...
مخ جوش آوردن
کنایه از شدت عصبانیت و یا گرما
محل سگ نگذاشتن
بی محلی بیش از حد و اندازه
مثل یخ وارفتن
از خبر ناگوار یا ناامید کننده ای ...
مثل مربای آلو
آدم شل و ول و بیحال
مثل ماست
شل و وارفته و بی رمق
مثل مار خوش خط و خال
کسی که ظاهری خوب و فریبنده اما باطنی ...
مثل گدای سامره
لخت و عوری،پررویی و پرمدعایی
مثل کنیز حاج باقر
بداخلاق و غرغرو،کسی که خیلی نق میزند
مثل کبک سرش را زیر برف کرده
کسی متوجه عیب خودش نیست و از اوضاع و ...
مثل قالی کرمانه
اشاره به هر کسی که هرچه سنش بالا میرود ...
مثل عنق منکسره
بداخلاق و ترشرو
مثل سیبی که از وسط نصف شده
دو چیز یا دو شخص که دقیقاً و کاملاً مثل ...
مثل سگ ترسیدن
ترس و وحشت زیاد از کسی داشتن
مثل زن سعدی
زن نافرمان و گریز پا که کمتر در خانه ...
مثل خر در گل واماندن
کسی که در انجام کاری فرومانده و عاجز ...
مثل جن و بسم الله
دو چیز یا دو کس که هرگز نزدیک هم نیایند ...
مثل جن بو داده
اشاره به آدم زبل و زرنگی که هر کاری از ...
مثل ترقه پریدن
کنایه از ناگهانی عصبانی و آتشی شدن
مثل پنجه آفتاب
کنایه از آدم بسیار زیبا و دلربا
مثل بید لرزیدن
کنایه از ترسیدن زیاد
مثل برق
با سرعت زیاد
مثل برج زهرمار
کنایه از آدم بسیار اخمو و عبوس و ترشرو
بزنم به تخته
عقیده بر این است که هنگام تعریف از حسن ...
بسا کسان که به روز تو آرزومندند
اشاره به کسانی که از شرایط و وضعیت ...
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
سفر و رنج سفر به انسان چیزهای مختلفی می ...
بعد از سیری لقمه پنج سیری
نظیر آدم سیر شصت لقمه میخورد

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:23
PageNumberLength:15