ضرب المثل های ایرانی

پدر عشق بسوزد
شکوه عاشق از دردها،غمها و دردسرهای عشق ...
پر باز کردن
از رنج و سختی رهیدن و بیش از حد خوشحال ...
پرسان پرسان میتوان رفت هندوستان
پرسیدن عیب نیست از پرسش و جستجو میتوان ...
پز عالی جیب خالی
کسی که ظاهری آراسته و فریبنده دارد ولی ...
پسرخاله دست دیزی
نسبت و خویشاوندی مزاح گونه در مواقعی که ...
پشت چشم نازک کردن
کسی که خودش را بگیرد و با بی اعتنایی و ...
پشت دست داغ کردن
توبه از تکرار کاری به دلیل ضرر و ...
پشت دوری بکش
در جواب کسی میگویند که تهدید به قطع ...
پشت گوش انداختن
بی اعتنایی و بی اهمیتی نسبت به خواهش یا ...
پشه لگدش کرده
آدم ضعیف یا نازنازی که با کوچکترین ...
پنج انگشت یکی نمیشود
همه انسانها(بیشتر منظور همه فرزندان یک ...
پوست انداختن
برای انجام کاری یا در برخورد با موقعیت ...
پول بده سر سبیل شاه ناقاره بزن
اشاره مبالغه آمیز به قدرت و کارآمدی پول ...
پول پول می آورد
هر چقدر پول و سرمایه بیشتر باشد به همان ...
پول چایی
یکی از اسامی رشوه و حق و حساب که در ...
پولدار به کباب،بی پول به دود کباب
آدم بی پول ناچار با رویا و خیال داشتن ...
پول را روی مرده بگذاری زنده میشود
مبالغه در مورد کاربرد پول و ثروت
پولش از پارو بالا میرود
آدم بسیار ثروتمند و پولدار را میگویند
پول علف خرس نیست
اشاره به خرج تراشی و بیهوده خرج کردن مال
پول مثل چرک کف دست است
همانطور که چرک دست بالاخره پاک شده و از ...
پهلوون پنبه
پهلوان پوشالی و دروغین،طعنه به آدم ضعیف ...
پیاز باز هم داخل میوه ها شد
اشاره به شخص فرومایه و بی مقداری که خود ...
پیرم و می لرزم،به صد جوون می ارزم
خود گول زنک افراد پیر،یعنی با اینکه پیر ...
پیراهن عثمان کردن
چیزی را بهانه شر و نزاع و بگیر و ببند و ...
پیش قاضی و معلق بازی؟!
نزد آدم رند و همه فن حریف نمی توان ...
پیش کور یک چشمی پادشاهی
ارجح و برتر بودن چیز یا شخص بد بر بدتر
پیمانه کسی پر شدن
به دو معنی و بیشتر در معنی دوم
1-صبر ...
پیه اش به تنت خورده
گیر فلان کس یا فلان چیز یا فلان کار ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:26
PageNumberLength:15