آتش ز دهان شمع دیشب می‌جست
آتش ز دهان شمع دیشب می‌جست
ناگاه سپیده دم زبانش بشکست

سر رشته به پایان شد و تابش بنماند
روزش به شب آمد و بروزم بنشست

تاریخ شعر: -