زنجیر سر زلف چو می‌جنبانی
زنجیر سر زلف چو می‌جنبانی
بر دامن ماه مشک می‌افشانی

چشم سیهت که شوخ می‌خوانندش
شوخ می‌رود چو باز می‌گردانی

تاریخ شعر: -