زیر و زبر چشم ترا بس موزون
زیر و زبر چشم ترا بس موزون
نقاش ازل سه خال زد غالیه گون

پندار که در شب فراز عینت
دو نقطه یا نهاد و یک نقطه نون

تاریخ شعر: -