اشکم ز رخ تو لاله رنگ آمده است
اشکم ز رخ تو لاله رنگ آمده است
پای دلم از دلت به سنگ آمده است

آمد دل و در کنج دهانت بنشست
مسکین چه کند ز غم به تنگ آمده است

تاریخ شعر: -