این ابر نگر خیمه بر افلاک زده
این ابر نگر خیمه بر افلاک زده
صد نعره شوق از دل غمناک زده

از دست زلیخای هوا یوسف گل
بر پیرهن حریر صد چاک زده

تاریخ شعر: -