ای سکه‌ای از خاک درت بر هر وجه
ای سکه‌ای از خاک درت بر هر وجه
ار سیم رخ تو نیست نازک‌تر وجه

از هر چه نسیم سحری می‌آورد
جز خاک درت نمی‌نشیند در وجه

تاریخ شعر: -