مثل درخت در شب باران

لیست اشعار
 
دیباچه
  دیباچه
نمازی در تنگنا
  نمازی در تنگنا
مزمور عشق
  مزمور عشق
باغ میرا
  باغ میرا
جرس
  جرس
سوره روشنایی
  سوره روشنایی
از خلیج شب
  از خلیج شب
آبی
  آبی
سرود
  سرود
مناجات
  مناجات
نامیدن
  نامیدن
از لحظه های آبی 1
  از لحظه های آبی 1
از لحظه های آبی 2
  از لحظه های آبی 2
این کیمیای هستی
  این کیمیای هستی
جوانی
  جوانی
در پرسش از شکوفه بادام
  در پرسش از شکوفه بادام
تردید
  تردید
خنیای خاک
  خنیای خاک
ژانویه
  ژانویه
از زبور تنهایی
  از زبور تنهایی
در اقلیم بهار 1
  در اقلیم بهار 1
در اقلیم بهار 2
  در اقلیم بهار 2
در اقلیم بهار 3
  در اقلیم بهار 3
در اقلیم پاییز
  در اقلیم پاییز
دو چهره درخت
  دو چهره درخت
بهار عاریتی
  بهار عاریتی
حتی به روزگاران
  حتی به روزگاران
زمزمه 1
  زمزمه 1
زمزمه 2
  زمزمه 2
زمزمه 3
  زمزمه 3
باد آمد و بوی نوبهاران با او
  باد آمد و بوی نوبهاران با او
شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب
  شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب
لبخند سپیده در بهاران داری
  لبخند سپیده در بهاران داری
رفتی تو و بی تو ذوق می نوشی نیست
  رفتی تو و بی تو ذوق می نوشی نیست
پر سوخته ی شرار پرهیز توام
  پر سوخته ی شرار پرهیز توام
با من سخن تو در میان آوردند
  با من سخن تو در میان آوردند

TotalRecords:36
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 36  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 40