ترجیعات


لیست اشعار
هم روت خوش هم خوت خوش هم پیچ زلف و هم قفا
ماه رمضان آمد ای یار قمر سیما
حد و اندازه ندارد نالها و آه را
ای دریغا که شب آمد همه گشتیم جدا
آنچ دیدی تو ز درد دلم افزود بیا
ای ساقیان مشفق سودا فزود سودا
مستی و عاشقی و جوانی و یار ما
بلبل سرمست برای خدا
باز این دل سرمستم دیوانهٔ آن بندست
هست کسی کو چو من اشکار نیست
بیا، که باز جانها را شهنشه باز می‌خواند
زان بادهٔ صوفی بود از جام، مجرد
پیکان آسمان که به اسرار ما درند
ای قد و بالای تو حسرت سرو بلند
ای یار گرم دار، و دلارام گرم دار
بیار آن می که ما را تو بدان بفریفتی ز اول
گر دلت گیرد و گر گردی مول
نامه رسید زان جهان بهر مراجعت برم
ای خواب به روز همدمانم
هله درده می بگزیده که مهمان توم
هله، رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم
هله خیزید که تا خویش ز خود دور کنیم
هرگز ندانستم که مه آید به صورت بر زمین
امروز به قونیه، می‌خندد صد مه رو
شب مست یار بودم و در های های او
ای جان مرا از غم و اندیشه خریده
ای درد دهنده‌ام دوا ده
ای آنک ما را از زمین بر چرخ اخضر می‌کشی
با شیر رو به شانگی آوردمان دیوانگی
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانی
اگر سوزد درون تو چو عود خام، ای ساقی
شاهنشه مایی تو و به گلبرگ مایی
رها کن ناز، تا تنها نمانی
جهان اندر گشاده شد جهانی
زهی دریا زهی بحر حیاتی
فتاد این دل به عشق پادشاهی
ای بانگ و صلای آن جهانی
هر روز بگه ز در درآیی
مستیان در عربده، رفتند و رفتم گوشهٔ
هله نوش کن شرابی، شده آتشی به تیزی

TotalRecords:44
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15