غزل ها


لیست اشعار
چون کوتهست دستم از آن گیسوی دراز
خادمهٔ عود سوز مطربهٔ عود ساز
ای شده بر مه ز شبه مهره ساز
پیش عاقل نیاز چیست نماز
کجا بود من مدهوش را حضور نماز
بنده محمودست و سلطان در ره معنی ایاز
روز عیش و طرب و عید صیامست امروز
این غزل یک دو نوبت از سرسوز
در جهان قصه حسن تو نشد فاش هنوز
برگ نسرین ترا بی خار می‌یابم هنوز
نشست شمع سحر ای چراغ مجلسیان خیز
بگشا بشکر خنده لب لعل شکرریز
ای دلم را شکر جان‌پرورت چون جان عزیز
ز لعل عیسویان قصه مسیحا پرس
معنی این صورت از صورتگران چین بپرس
ای مرغ خوش‌نوا چه فرو بسته‌ئی نفس
نه مرا بر سر کوی تو بجز سایه جلیس
به فلک می‌رسد خروش خروس
الوداع ای دلبر نامهربان بدرود باش
کارم از بی سیمی ار چون زر نباشد گومباش
یار ما را گر غمی از یار نبود گو مباش
زهی مستی من ز بادام مستش
مستم ز دو چشم نیمه مستش
مبرید نام عنبر بر زلف چون کمندش
رخت شمع شبستان می‌نهندش
سرو را پای به گل می‌رود از رفتارش
رقیب اگر بجفا باز داردم ز درش
گلزار جنتست رخ حور پیکرش
آن ماه بین که فتنه شود مهر انورش
هر دل غمزده کان غمزه بود غمازش
رقم ز غالیه بر طرف لاله زار مکش
گر چه تنگست دلم چون دهن خندانش
آه از آن یار که نبود خبر از یارانش
اگر او سخن نگوید سخنست در دهانش
دگر وجود ندارد لطیفه‌ئی ز دهانش
بیرون ز کمر هیچ ندیدم ز میانش
آنکه جز نام نیابند نشان از دهنش
حسد از هیچ ندارم مگر از پیرهنش
ترک خنجرکش لشکرشکن ترلک پوش
ای شب زلفت غالیه سا وی مه رویت غالیه پوش

TotalRecords:932
rPP:40
TotalPageCount:24
CurrentPage:14
PageNumberLength:15