غزل ها


لیست اشعار
گفتا تو از کجائی کاشفته می‌نمائی
ایکه عنبر ز سر زلف تو دارد بوئی
برخیز که بنشیند فریاد ز هر سوئی
ای ترک پریچهره بدین سلسله موئی
من کیم زاری نزار افتاده‌ئی
از مشک سوده دام بر آتش نهاده‌ئی
گرد ماه از مشک چنبر کرده‌ئی
از لب شیرین چون شکر نبات آورده‌ئی
این چه بویست ای صبا از مرغزار آورده‌ئی
دیشب ای باد صبا گوئی که جائی بوده‌ئی
آتش اندر آب هرگز دیده‌ئی
دوش پیری یافتم در گوشهٔ میخانه‌ئی

TotalRecords:932
rPP:40
TotalPageCount:24
CurrentPage:24
PageNumberLength:15