غزل ها


لیست اشعار
ای چیده سنبل تر در باغ دسته بسته
ای سنبل تازه دسته بسته
خسرو گل بین دگر ملک سکندر یافته
ای سر زلف تو درحلقه و تاب افتاده
ای ملک دلم خراب کرده
تخت خیری بین دگر بر تختهٔ خارا زده
ای لبت خنده بر شراب زده
ای خوشا مست و خراب اندر خرابات آمده
آن ترک بلغاری نگر با چشم خونخوار آمده
چون سنبلت که دید سیاهی سر آمده
ای پسر دامن اهل قدم از دست مده
ای بی تو مرا پر آب دیده
زهی روی دل افروزت چراغ و چشم هر دیده
زهی ربوده خیال تو خوابم از دیده
زهی جمال تو خورشید مشرق دیده
بساز چارهٔ این دردمند بیچاره
برآمد ماهم از میدان سواره
ترک من هر لحظه گیرد با من از سر خرخشه
پری رخا منه از دست یکزمان شیشه
ای از گل رخسار تو خون در دل لاله
ای خوشه چین سنبل پرچینت سنبله
دی آن بت کافر بچه با چنگ و چغانه
پرواز کن ای مرغ و بگلزار فرود آی
باز هر چند که در دست شهان دارد جای
از برای دلم ای مطربهٔ پرده‌سرای
مهست یا رخ آن آفتاب مهر افزای
پرده ابر سیاه از مه تابان بگشای
ای روضهٔ رضوان ز سر کوی تو بابی
ز زلف و روی تو خواهم شبی و مهتابی
بیار ای لعبت ساقی شرابی
زهی اشکم ز شوق لعل میگون تو عنابی
دلا تا طلعت سلمی نیابی
خود پرستی مکن ار زانکه خدا می‌طلبی
ترک صورت کن اگر عالم معنی طلبی
در باغ چون بالای تو سروی ندیدم راستی
یا من قریرة مقلتی لقیاک غایة منیتی
چو دستان برکشد مرغ صراحی
ز رارض دار سعدی یا بارق الغوادی
چه جرم رفت که رفتی و ترک ما کردی
گفتمش از چه دلم بردی و خونم خوردی

TotalRecords:932
rPP:40
TotalPageCount:24
CurrentPage:21
PageNumberLength:15