غزل ها


لیست اشعار
ای شبت غالیه آسا و مهت غالیه پوش
ای دو چشم خوش پر خواب تو درخوابی خوش
ای حلقه زده افعی مشکین تو بر دوش
سخنی گفتم و صد قول خطا کردم گوش
چو جام لعل تو نوشم کجا بماند هوش
ای دل مکن انکار و از این کار میندیش
پرده از رخ بفکن ای خود پردهٔ رخسار خویش
آورده ایم روی بسوی دیار خویش
به شهریار بگوئید حال این درویش
به بزمگاه صبوحی کنون بمجلس خاص
بده آن راح روان بخش که در مجلس خاص
بسوز سینه رسند اهل دل بذوق سماع
بیار باده که وقت گلست و موسم باغ
چون آتش خور شعله زد از شیشه شفاف
شمیم باغ بهشتست با نسیم عراق
ای برده عارضت به لطافت ز مه سبق
چو حرفی بخوانی ز طومار عشق
طفل بود در نظر پیر عشق
باز برافراختیم رایت سلطان عشق
سری بالعیس اصحابی ولی فی العیس معشوق
ای سرو خرامندهٔ بستان حقایق
نکهت روضهٔ خلدست که می‌بیزد مشک
وه چه شیرینست لعلش اندرو پنهان نمک
دیدم از دور بتی کاکلکش مشکینک
ای روان از شکر تنگ تو شکر تنگ تنگ
نیستی آنکه زنی شیشهٔ هستی برسنگ
چو هیچگونه ندارم بحضرت تو مجال
یکدم ز قال بگذر اگر واقفی ز حال
گشت معلوم کنون قیمت ایام وصال
سبحان من تقدس بالعز و الجلال
زهی ز بادهٔ لعلت در آتش آب زلال
ای سواد خط توشرح مصابیح جمال
زهی گرفته خور از طلعت تو فال جمال
زهی زلفت شکسته نرخ سنبل
شب رحیل ز افغان خستگان مراحل
ای دل من بسته در آن زنجیر سمن‌سا دل
دلم مرید مرادست و دیده رهبر دل
ای ماه تو مهر انور دل
دلم ربودی و رفتی ولی نمی‌روی از دل
ای غم عشق تو آتش زده در خرمن دل

TotalRecords:932
rPP:40
TotalPageCount:24
CurrentPage:15
PageNumberLength:15