غزل ها


لیست اشعار
چه کرده‌ام که به یک بارم از نظر بفکندی
کجا باز آید آن مرغی که با من همقفس بودی
یاد باد آنکه دلم را مدد جان بودی
گر آن مه در نظر بودی چه بودی
ای شمع چگل دوش در ایوان که بودی
هیچ شکر چو آن دهان دیدی
چه خوش باشد دمی با دوستداری
تو آن ماه زهره جبینی و آن سرو لاله عذاری
یا باری البرایا یا زاری الذراری
آب رخ ما بری و باد شماری
ای دلم بسته ز زلف سیهت زناری
ای نفس مشک بیز باد بهاری
بخوبی چو یار من نباشد یاری
ای مهر ماه روی ترا زهره مشتری
ای که بر دیدهٔ صاحب‌نظران می‌گذری
گل سوری دگر بجلوه گری
چو چشم مست تو با خواب می‌کند بازی
میا در قلب عشق ایدل که بازی نیست جانبازی
گرفتمت که بگیرم عنان مرکب تازی
سحر چون باد عیسی دم کند با روح دمسازی
اگر تو عشق نبازی بعمر خویش چه نازی
صبح وصل از افق مهر بر آید روزی
ای آفتاب رویت در اوج دلفروزی
در دلم بود کزین پس ندهم دل بکسی
تو چون قربان نمی‌گردی کجا همکیش ما باشی
گر بفریب می‌کشی ور بعتاب می‌کشی
یا حادی‌النیاق قد ذبت فی‌الفراق
شبست و خلوت و مهتاب و ساغر ای بت ساقی
تشنه‌ام تا بکی آخر بده آبی ساقی
تبسمت الزهر والمزن باک
دلکم برد بغارت ز برم دلبرکی
چون نیست ما را با او وصالی
دوش بر طرف چمن گلبانگ می‌زد بلبلی
خوشا شراب محبت ز ساغر ازلی
راه بی پایان عشقت را نیابم منزلی
یا من الیک میلی قف ساعة قبیلی
یا ملولا عن سلامی انت فی‌الدنیا مرامی
گر آفتاب نباشد تو ماه چهره تمامی
کس به نیکی نبرد نام من از بدنامی
ای رفته پیش چشمهٔ نوش تو آب می

TotalRecords:932
rPP:40
TotalPageCount:24
CurrentPage:22
PageNumberLength:15