غزل ها


لیست اشعار
ای مقیمان درت را عالمی در هر دمی
روی تو گر بدیدمی جان بتو بر فشاندمی
حریفان مست و مدهوشند و شادروان خراب از می
بادهٔ گلگون مرا و طلعت سلمی
ای از حیای لعل لبت آب گشته می
ز تو با تو راز گویم به زبان بی‌زبانی
خرامنده سروی به رخ گلستانی
چون نداری جان معنی معنی جانرا چه دانی
ایا صبا خبری کن مرا از آن که تو دانی
برو ای باد بهاری بدیاری که تو دانی
کامت اینست که هر لحظه ز پیشم رانی
به سر ماه فکنده طیلسانی
دلا بر عالم جان زن علم زین دیر جسمانی
دی سیر برآمد دلم از روز جوانی
گهم رانی و گه دشنام خوانی
چگونه سرو روان گویمت که عین روانی
سقی الله ایام وصل الغوانی
اروض الخلدام مغنی الغوانی
بدینسان که از ما جهانی جهانی
نه آخر تو آنی که ما را زیانی
مگر بدیده مجنون نظر کنی ورنی
در باز جان گر آرزوی جان طلب کنی
ای دل اگر دیو نئی ملک سلیمان چکنی
شاید آنزلف شکن بر شکن ار می‌شکنی
نه عهد کرده‌ئی آخر که قصد ما نکنی
مهر سلمی ورزی و دعوی سلمانی کنی
ای لاله زار آتش روی تو آب روی
مستی ز چشم دلکش میگون یار جوی
ای صبا با بلبل خوشگوی گوی
جان پرورم گهی که تو جانان من شوی
ایکه گوئی کز چه رو سر گشته می‌کردی چو گوی
چون نی سر گشتهٔ چوگان چو گوی
ای سبزه دمانیده بگرد قمر از موی
ای میان تو چو یک موی و دهان یکسر موی
ای پیک عاشقان اگر از حالم آگهی
ای آینه قدرت بیچون الهی
گر تو شیرین شکر لب بشکر خنده در آئی
چون پیکر مطبوعت در معنی زیبائی
خوشا وقتی که از بستانسرائی
ای سر زلف ترا پیشه سمن فرسائی

TotalRecords:932
rPP:40
TotalPageCount:24
CurrentPage:23
PageNumberLength:15