قصیده بلند باد


لیست اشعار
اندوه شیرین
باغ شکوفه ها که ریخت
به من سکوت بیاموز
یاسها منتظرند
باد ها در گذرند
آری این هجرت را پایان نیست
لحظه یی در بهار
تماشای مرداب غازیان
شور
چهره ی دو
چهار
رفتن
باغ ستاره ها که سوخت
هزاران کوچه در خوابست
اندوه نیمایی
پرنده بودن

TotalRecords:16
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15