با من طلوع کن


لیست اشعار
من از پریشانی ها سخن نمی گویم
تو از تبار بهاری
شالیزار
بهارزایی آهو
چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید
مثل خیالی در خون
شکوهمند فرهادا
شکهای شبانه
و گیسوان تو ناگاه بر تمامی ویرانه های باد نشست
با من طلوع کن

TotalRecords:10
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15