از خاموشی


لیست اشعار
گلبانگ
آفرینش
رنج
آب و ماه
تاریک
با برگ
زمزمه ای در بهار
مسخ
غزلی شکسته برای ماه غمگین نشسته
تو نسیتی که ببینی
نه خون نه آب نه آتش
شب آنچنان زلال که میشد ستاره چید
غارت
بهمن
گلهای پر پر فریاد
راه
پس از غروب
بیا ز سنگ بپرسیم
راز
غزلی در اوج
يک گل بهار نيست
دیگری در من
اوج
همواره تویی
هفتخوان
فریاد
عمر ویران
دو قطره پنهانی
هنوز همیشه هرگز
ای بهار
ساقی
دور
دام
شکوه رستن
شکسته
سبکباران ساحل ها
دریا
نخجیر
رنگین کمان گل
آوای درون

TotalRecords:48
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15