متن شعر

محکوم

محکوم
دست ها بالا


کف


سوت


جشن


تبریک


و هزارو سیصد و شصت و یک سکه


تا بهار آزادیم را


به بند بکشی !
تعداد دفعات مشاهده: 1481