متن شعر

طرح دوم

طرح دوم

نمی دانم!

مادرم مهتاب

مرا در پناه کدام سیاره ی شوم

زایید...

که مدام

از مدار زندگی خارجم!

تعداد دفعات مشاهده: 1578