متن شعر

در مجلس تو ز گل پراکنده‌ترم

در مجلس تو ز گل پراکنده‌ترم
وز نرگس مخمور، سرافکنده‌ ترم

از غنچه گل اگر چه دل زنده ترم
از غنچه به خون جگر آکنده ترم

تعداد دفعات مشاهده: 126