متن شعر

می دانستم چو روز روشن صنما

می دانستم چو روز روشن صنما
کاخر بروی تو از بر من صنما

زیرا چو کنی قصد به رفتن صنما
نتوان بستن تو را به آهن صنما

تعداد دفعات مشاهده: 177