متن شعر

دوش آن بت شوخ دلربا گفت به چشم:

دوش آن بت شوخ دلربا گفت به چشم:
با دل که نیایی بر ما، گفت: به چشم

اما به چه رو توانم آمد پیشت
اول تو به ما رهی نما، گفت: به چشم

تعداد دفعات مشاهده: 151